Hotel Jaipur Marriott
Near, Ashram Marg, Jawahar Circle, Jaipur, Rajasthan 302015